“การบันทึกบัญชี การบันทึกการจ่ายเงิน ตามโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และโปรแกรมระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC )”

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 23 เมษายน - 13 มิถุนายน 64

  • -